Договор на транспортное обслуживание

Транспортна угода №________________ 2010 р. м. Львів


Приватний підприємець Карпушин Андрій Володимирович , (свідоцтво-серія ВЗО , № 002269,ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків 2225710159) який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію в подальшому Перевізник, з однієї сторони та _____________________________________________________________________ з іншої сторони, в подальшому Замовник, уклали дану Угоду про наступне:

1. Предмет договору
1.1.Замовник доручає, а Перевізник приймає нас себе реалізацію транспортних послуг на розроблені маршрути Перевізника згідно поданих заявок, умов даної Угоди та додатків, які є невід’ємною частиною даної Угоди.
1.2.Кількість туристів, маршрут проїзду, строки від’їзду та прибуття туристів визначаються Замовником, але обов’язково в письмовій формі (дійсні факсові повідомлення) погоджуються з Перевізником.
1.3.Нерегулярне транспортування пасажирів з ______________ по _____________________ за маршрутом ____________________________________________________________кілометраж _______________сума до оплати ________________, здійснюється транспортними засобами Перевізника (автобусами та мікроавтобусами категорії Д, обладнаних кондиціонером та відео-системою). Безпосередній вибір транспортного засобу здійснюється Замовником в залежності від кількості пасажирів та наявних транспортних засобів.

2. Права та обов’язки сторін

2.1.Обов’язки Перевізника:
2.1.1 Забезпечувати транспортування пасажирів-туристів Замовника по маршруту і в строки, обумовлені сторонами згідно затвердженого двохсторонню графіку та плану поїздки.
2.1.2 Своєчасно повідомляти Замовника про всі зміни в програмі та порядку обслуговування і перевезення груп.
2.1.3.Дотримуватись та чітко виконувати правила Міжнародних пасажирських перевезень по Європі, згідно затверджених Міжнародних Положень.
2.1.4 В разі поломки автотранспорту під час руху, Перевізник зобов’язується на протязі 24 годин надати відповідний автобус для подальшого руху та перевезення пасажирів за вказаним маршрутом.
2.1.5 Перевізник бере на себе оплату платних доріг та страхування автобуса з пасажирами.
2.1.6 Перевізник має право не розпочинати надання послуг, а розпочату роботу з надання послуг зупинити, якщо Замовник не виконав зобов’язань передбачених пунктами цього Договору ,а також має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати викликані простоєм, перенесенням строків виконання послуг ,тощо.
2.2 Перевізник надає транспортний засіб (автобус) у технічно-справному стані, чистий, документально оформлений та укомплектований пристроями контролю відповідно до транспортних норм і положень
2.3 Перевізник бере на себе покриття матеріальних витрат, пов’язаних з документальним оформленням автотранспорту та водіїв, експлуатацією його на маршруті (оплата страхівок, заправок, дорожних зборів).
2.4 Перевізник має право коректувати договірну ціну надання послуг , відповідно до тарифних змін по Україні та Європі.

2.2 Обов’язки Замовника:
2.2.1 Замовник після звернення до нього туриста (пасажира) зобов’язаний погодити з Перевізником маршрут проїзду, строки від’їзду та прибуття. . Повна вартість проїзду одного туриста – пасажира - групи визначається Перевізником.
2.2.2 Якщо Замовник, або турист-пасажир, місце для якого було заброньовано, з причин, які не залежать від Перевізника відмовиться від поїздки-сплачена ним сума утримується Перевізником та не повертається.
2.3 Замовник-пасажир-турист зобов’язаний передати особисті паспорти для зберігання керівнику групи на весь час поїздки.
2.4 Замовник не має права змінювати умови Програми транспортного обслуговування, зокрема обумовленні терміни та маршрут руху, без попереднього письмового узгодження відповідних змін з Виконавцем.
2.4.1 Замовник в разі здійснення додаткових рейсів (екскурсій , відпочинкових поїздок , трансферів) не запланованих попередньо і не затверджених графіком (по приїзду - здійснює оплату за лишній кілометраж з розрахунку : по – 1.00 євро
2.4. Замовник зобов’язаний , на час відрядження ,забезпечити проживання в двохмісному готельному номері та харчування двох водіїв Перевізника
2.6. Замовник-пасажир-турист зобов’язаний дотримуватись вказівок Перевізника під час руху автотранспорту, та дотримуватись правил поведінки пасажира під час руху , не примушувати водіїв до порушення правил дорожнього руху, а також слідкувати за чистотою та належним станом свого посадочного місця.
2.7 Замовник-пасажир-турист в разі пошкодження ,з будь яких причин свого посадочного місця, або салону автомобіля – несе матеріальну відповідальність перед Перевізником та відшкодовує вказану суму Перевізнику. В разі не відшкодування вказаної суми туристу-пасажиру не повертається паспорт Перевізником.
2.8. Замовник зобов’язується не створювати під час поїздок перешкод виконанню обов’язків Перевізника.
2.9 Замовник бере на себе оплату паркування автобуса та платні в’їзди в міста.
3.0 Замовник бере на себе паркування а/т Перевізника на охоронну цілодобову автостоянку.
3.1 Замовник відповідає за формування групи, при чому її кількісний склад не може перевищувати число місць для сидіння у замовленому транспортному засобі.
3.2 Замовник несе відповідальність за кількісний склад групи , згідно затвердженого прикордонними службами списку при виїзді з України та при перетені кордонів
3.3 Замовник зобов’язаний прийняти від Перевізника надані Послуги, відповідно до умов цього договору, переглянути їх у разі виявлення допущених у виконанні Послуг відступів від умов Договору, або інших недоліків. Негайно заявити про них перевізнику протягом 3 (трьох) робочих днів. Якщо Замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов Договору , або недоліки у виконані Послуг
3.4 При необхідності Замовник бере на себе оформлення та проплату в’їздних віз, до країн які не входять до Шенгенської зони Європи, водіям Перевізника.
3.Порядок розрахунків

3.1 Замовник подає в письмовій формі замовлення Перевізнику на необхідну йому кількість транспортних послуг
3.2.Замовлення вважається прийнятим лише при отриманні відповідного письмового підтвердження та виставленого рахунку Перевізником
3.3 Оплата замовлення Замовником здійснюється у безготівковій ,або готівковій формі. Фактом здійснення оплати є наявність коштів на розрахунковому рахунку Перевізника
3.4 Замовник. проводить попередню оплату в розмірі 30% від нарахованої суми за місяць до виконання замовлення.
3.5 Угода вступає в силу лише після отримання від Замовника в повному розмірі нарахованої суми за транспортні послуги Перевізника , за 10 днів до виконання замовлення Перевізником.
3.6 Замовник дає депозит в розмірі _________________ для відрахування ,або повернення назад цієї суми в разі перевищення нарахованого кілометражу згідно затвердженого графіку маршруту. Залогова сума повертається після підписаного акту виконаних робіт.
3.7. За виконання Послуг цього Договору, Замовник сплачує Перевізнику гроші-кошти згідно виставлених рахунків у розмірі, який визначається договірною ціною.

4. Вирішення спорів

4.1. Всі спори, що виникають по даній Угоді вирішуються згідно чинного законодавства.
4.2 У випадку розірвання цього Договору з ініціативи Замовника, або припинення виконання Послуг внаслідок недоцільності їх продовження, Замовник оплачує Виконавцю його витрати впродовж 3 (трьох) банківських днів ,згідно представленого Виконавцем кошторису з врахуванням відповідних нарахувань та рентабельності

5. Зміни, розірвання договору

5.1. Всі зміни до даної Угоди приймаються за взаємною згодою сторін та оформляються у письмовій формі.
5.2. Дана Угода може бути розірвана за взаємною згодою сторін.
5.3 Не обгрунтоване та безпідставне розірвання в односторонньому порядку цього Договору-не допускається.
5.4 Перевізник не несе відповідальності за невиконання Послуг за умови несвоєчасної та неповної оплати Замовником вартості Послуг відповідно до умов цього Договору.

6. Строк дії договору
6.1 Дана Угода вступає в силу з моменту отримання від Замовника нарахованої суми за транспортні послуги Перевізника , за 10 днів до виконання замовлення Перевізником. і діє до ___________________р.

7. Форс-мажор

7.1 Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за затримку, або невиконання зобов’язань за цим Договором обумовлених обставинами, що виникли мимо волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські хвилювання, епідемії блокаду, ембарго, землетруси, повені, пожежі й інші стихійні лиха.
7.2 Свідоцтво, видане відповідною Торговельною Палатою, або іншим компетентним органом - є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

8. Інші умови
8.1 Виправлення по тексту Договору не допускаються. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише у тому випадку, якщо вони оформлені у вигляді додатків до цього Договору і підписані обома Сторонами.
8.2 Цей Договір складено в двох оригінальних автентичних примірниках українською мовою для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу. Додатки та додаткові угоди до цього Договору є невід’ємною частиною цього Договору.
8.3 Копії цього Договору, додатків і додаткових договорів чи угод до нього, актів передачі-приймання наданих послуг та документів, рахунків, накладних, тощо, котрі будуть узгоджені та підписані Сторонами і надіслані факсимільним зв’язком та/або електронною поштою-володіють юридичною силою оригіналів.


9. Реквізити сторін

Перевізник:

Приватний підприємець
Карпушин А.В.
79005
м. Львів,
проспект Шевченка,16

___________________________Карпушин А.В.